تجدید مناقصه عمومي شماره 1-6 : تامین خودرو

     شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، تامین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند را با مشخصات ذيل به پيمانكار واجدِ شرايط كه توانایی اجرای کار و دارای صلاحیت (پروانه کسب) از اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه و صنوف وابسته و همچنین تاییدیه صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی را دارند ، واگذار نماید:

جمع کل برآورد : 2.702.592.000  ریال

نوع مناقصه : عمومي يك مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ 135.129.600ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است .

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ14/06/96  تا پايان وقت اداري 21/06/96  (به استثنای پنج شنبه و ایام تعطیل)

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها : تا ساعت 15.30 مورخ 01/07/96

پ) محل تحويل اسناد : دبير خانه شركت عمران شهر جديد پرند( به آدرس فوق الاشاره)  

پ) تاريخ بازگشايي پيشنهادها : 02/07/96 ، ساعت10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/700.000 ريال براي خرید  اسناد مناقصه به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت )، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه - مزايده ،  بر عهده برنده مناقصه می‌باشد