مناقصه عمومي( يك‌مرحله‌اي) شماره 2- 6

           شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، پروژه‌ها با مشخصات جدول ذيل  را در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند ، به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه مورد نظر و  ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 130439/94 مورخ 24/06/94  از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است (در صورت شركت درهر مناقصه ، ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد)

 الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ.19/06/96 تا پايان وقت اداري.25/06/96 ( به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل)

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد : تا ساعت 15:30 ، مورخ.04/07/96

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند ( به آدرس فوق‌الاشاره )

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها 05/07/96. ساعت 10 صبح ( اتاق جلسات )  

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/2.000.000 ريال براي خريد اسناد مناقصه،هر كدام از پروژه‌هاي فوق به صورت جداگانه به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

عنوان پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي 96 ( ريال )

مبلغ تضمين شركت در مناقصه(ريال)

صلاحیت مورد نیاز

از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

مدت قرارداد

ترمیم و بازسازی نوارهای حفاری در مسیر های سواره رو و پیاده رو

فازهای      3 الی 6          

21.657.660.000

1.082.883.000

رتبه 5 راه و ترابری                                       (بر اساس فهرست بهاي ترميم و بازسازي نوار حفاري سال 96 )

12ماه

تکمیل اجرای پارکینگ مجاور پروژه مسکن مهر کتیوان آرمه و عملیات خاکی مجاور در مانگاه سلام

فاز4

4.819.828.706

240.991.435

رتبه 5 راه و ترابري

4ماه