مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) شماره 1-7

     شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد پروژه انجام عملیات جمع­ آوری و هدایت آبهای سطحی فازهای مسکن مهر و انتقال به رود خانه شور شهر جدید پرند  ، در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند ، را حسب مشخصات ذیل به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 راه و ترابری و  ظرفيت آزاد، براساس بخش‌نامه شماره 130439/94 مورخ 24/06/94  از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع كل برآورد: 28.469.494.982 ريال (بر اساس فهرست بهاي راه وترابری سال 96 )

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ 1.423.474.749ريال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است .

 الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 96/07/17  تا پايان وقت اداري 96/07/23(به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل )

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد : تا ساعت 15:30 ، مورخ 96/08/03

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق )

ت) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها 96/08/06 ، ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/3.000.000 ريال براي خريد اسناد مناقصه، به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق ، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 8-56790036-021) داخلی 212 و 213