مناقصه عمومي شماره 1-8

 

شرکت عمران شهر جدید پرند به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری فضای سبز را با مشخصات جدول ذیل در قبال 80 درصد نقد و 20 درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند  به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي صلاحیت فنی و اجرایی از سازمان کار و امور اجتماعی یا از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مرتبط با موضوع و همچنین ظرفیت آزاد مي‌باشند، ، واگذار نماید.

عنوان

مبلغ كل برآورد

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال )

مدت قرارداد

خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری فضای سبز فازهاي 5 و 6 شهر جدید پرند

15.977.285.000

798.864.250

12ماه

خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری فضای سبز فازهاي 3 و 4 و آبیاری فاز یک شهرک صنعتی پرند

14.986.955.000

749.347.750

12ماه

 

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق (در صورت شركت در مناقصه بيش از يك مورد ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 02/08/96 تا پايان وقت اداري 08/08/96 (به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل )

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد  : تا ساعت 15:30 ، مورخ 21/08/96

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها :22/08/96  ، ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/2.000.000 ريال براي خريد هر كدام از اسناد مناقصه به صورت جداگانه به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 8-56790036-021)