آگهي مناقصه عمومي شماره 2-8

شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، ، نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه ، رفت و روب معابر شهري  را با مشخصات ذيل به پيمانكاران واجدِ شرايط كه توانایی اجرای کار و تاييديه از وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه موضوع مناقصه را دارا مي‌باشند ، واگذار نماید:

عنوان

مبلغ كل برآورد

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال )

مدت قرارداد

نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه ، رفت و روب معابر شهري درسطح شمال فازهاي 3 ، 4 ، 5 و 6

15.022.812.000

751.140.600

12ماه

نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه ، رفت و روب معابر شهري درسطح جنوب فازهاي 3 ، 4 ، 5 و 6

14.825.078.400

741.253.920

12ماه

 

 

نوع و تضمين شركت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق (در صورت شركت در مناقصه بيش از يك مورد ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 02/08/96 تا پايان وقت اداري 08/08/96 (به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل )

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد  : تا ساعت 15:30 ، مورخ 21/08/96

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها :22/08/96  ، ساعت 10:30 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/1.000.000 ريال براي خريد هر كدام از اسناد مناقصه به صورت جداگانه به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 8-56790036-021)