احداث سوله مدیرت بحران در بوستان مشاهیر پرند

با تدبیر مدیریت شرکت عمران شهر جدید پرند، دستور ساخت سوله مدیریت بحران در بوستان بزرگ مشاهیر صادر شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت عمران پرند با توجه به زلزله های اخیر و نیاز مبرم شهر جدید پرند به سوله مدیریت بحران، دکتر وطن خواهی عضو هیات مدیره معاونت معماری و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پرند با برگزاری جلسه با مجریان پروژه بوستان مشاهیر، سوله مدیریت بحران در سمت جنوبی این بوستان جانمایی شد.

یاد آور می گردد عملیات عمرانی این سوله آغاز شده است.