اطلاعیه در خصوص تغییر کاربری

بدینوسیله به آگاهی کلیه خریداران اراضی و املاک شهر جدید پرند می رساند  شرکت عمران پرند اراضی و املاک خود را با کاربری مشخص و ضوابط و میزان تراکم مربوطه در طرح جامع و از طریق کارشناسی رسمی دادگستری تعیین قیمت نموده و به صورت مزایده و یا تهاتر واگذار می نمایند.
لذا خریداران محترم می بایست به استناد قرارداد واگذاری اقدام به ساخت و ساز نمایند و اکیدا از هر گونه تغییر کاربری و افزایش تراکم خودداری گردد در غیر اینصورت (حتی پس از طی روال های اداری از سایر دستگاه های دولتی) شرکت عمران حقوق قانونی خود اعم از اقدام برای اعاده به وضع قانونی و یا دریافت مازاد ناشی از افزایش بنا یا تغییر کاربری را در اسرع وقت از طریق مجاری ذیربط پیگیری خواهد نمود.