مناقصه 3-2 : تكميل 2 باب مسجد

  شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، پروژه تكميل  2 باب مسجد را بر اساس بخشنامه سرجمع (به صورت مقطوع)  و در قبال  30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند ، حسب مشخصات ذيل را به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 ابنيه و  ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 30593/94 مورخ 05/03/94 از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

کد مسجد

فاز

عنوان

متراژ ( مترمربع)

مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال 95 ( ريال )

جمع كل مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال  95 ( ريال )

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال )

مدت قرارداد

مسجد شماره 6

فاز 5

تكميل ساختمان اصلي

09/761

2.767.255.092

4.103.974.902

205.198.745

6ماه

محوطه سازی ( ديوارپيراموني ، محوطه ، تاسيسات برق و مكانيكي )

61/1277

1.336.719.810

مسجد شماره 15

فاز6

تكميل ساختمان اصلي

69/751

8.202.298.913

9.687.521.268

484.377.000

6ماه

محوطه سازی ( ديوارپيراموني ، محوطه ، تاسيسات برق و مكانيكي )

81/2661

1.485.222.355

 

نوع و تضمين شركت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق (در صورت شركت در مناقصه بيش از يك مورد ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است

مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه ، قابل تمدید تا سه ماه دیگر .

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ01/04/95  تا پايان وقت اداري 08/04/95  (به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل )

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها : تا ساعت 15 مورخ 23/04/95

پ) محل تحويل اسناد : دبير خانه شركت عمران شهر جديد پرند( به آدرس فوق الاشاره)  

پ) تاريخ بازگشايي پيشنهادها : 27/04/95 ، ساعت10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/700.000 ريال براي خريد اسناد هر كدام از مساجد  فوق به صورت جداگانه به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت )، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه - مزايده ،  بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد. الف/95

                        شرکت عمران شهر جدید پرند

 

 

 

 

اسناد ارزيابي كيفي

 

برآورد و فرم الف و ب

 

فرم خوداظهاري

 

مدارك، مشخصات و فرم پيشنهاد قيمت و تعهد نامه

 

نقشه

 

نمونه ضمانت نامه

 

موافقت نامه و شرايط عمومي و خصوصي و ....

 

بخشنامه ها