چشم انداز و بیانیه ماموریت

ما بر آنیم تا با یاری خداوند و عزم و اراده همکاران شایسته شرکت، با چشم اندازی آینده محور، شهری بسازیم سبز، مدرن و امن که در خور زندگی و کسب و کار شهروندان این شهر رو به توسعه و فناور باشد و در این راستا ماموریت خود را بر موارد ذیل متمرکز می کنیم:

    انجام وظایف حاکمیتی دولت، اجرای قوانین و مقررات مطابق با قوانین شهرهای جدید
    تدوین برنامه راهبردی توسعه شهری با توجه به پتانسیل های موجود با رویکرد احترام به محیط زیست
    تدوین سند توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات با توجه به موقعیت استراتژیک شهر مطابق با فناوریهای روز دنیا
    تسهیل فرایند سرمايه گذاري جهت حضور مشتاقانه سرمايه گذاران داخلی و بین المللی در پروژه هاي مشاركتي و سرمایه گذاری
    توسعه خدمات الکترونیکی در حوزه ساختماني و شهرسازي در راستای شفاف سازی
    تدوین سامانه مدیریت خدمات جامع در حوزه مسکن مهر
    توسعه فرصتهای شغلی مولد با رويكرد اشتغال زايي و كارآفريني
    توسعه فضاهاي سبز و جاذبه های گردشگری در راستای تقويت روحيه سرزندگي و شادابي شهروندان و امکان جذب گردشگر
    توسعه خدمات فرهنگی، ورزشی، رفاهی، بهداشتی، امنیتی در راستای هویت بخشی
    ما رعايت رابطه برنده – برنده را در تمامي تعاملات خود با مشتريان در نظر خواهیم داشت

ارزشها :

    ایجاد سیستم مدیریتی نوین با رویکرد مدیریت دانش و رعایت قوانین و مقررات
    تکریم ارباب رجوع و احترام به حقوق شهروندی با رویکرد تامین امنیت و آسایش
    احترام به محیط زیست و حمایت از کسب و کارهای سبز

خط مشی:

    نگرش آینده نگر و فناورانه در توسعه شهری
    بهبود مستمر فرآیندها و استفاده از فن آوری های روز دنیا در صنعت ساختمان
    احترام به حقوق شهروندی و ارباب رجوع
    ارتقاء سطح آگاهی و دانش فنی پرسنل
    اجرای وظایف حاکمیتی دولت در شهر از طریق نظارت بر رعایت ضوابط شهر سازی