شورای راهبردی

 

کارگروه سرمایه گذاری و مشارکتهای کلان اقتصادی (با راهبري و مديريت مستقيم مديرعامل )

 

اهداف :

تعامل موثر با سرمایه گذاران و تسریع  و تسهیل در روند سرمایه گذاری و مشارکت در عمران و توسعه شهر

 

 برنامه ریزی و اهداف مدیریت سرمایه گذاری :

  1. تدوین راهبرد تسهیل فرآیند سرمایه گذاری و مشارکتهای کلان
  2. تدوین برنامه در راستای افزایش میزان سرمایه گذاری و مشارکتهای کلان در جهت عمران و آبادانی شهر
  3. تدوین برنامه در راستای  افزایش مشارکتهای کلان شهری در جهت ایجاد فضاهای کاربری و اشتغال

 

اهم فعالیت های مدیریت سرمایه گذاری مشارکتهای کلان :

  1. معرفی همه جانبه فرصت های سرمایه گذاری به متقاضیان سرمایه گذاری و مشارکتها کلان
  2. فراهم آوردن شرایط مناسب سرمایه گذاری برای متقاضیان سرمایه گذاری و مشارکتهای کلان
  3. بررسی پیشنهادهای سرمایه گذاری در کارگروه
  4. تهیه صورتجلسه کارگروه و ابلاغ مصوبات جهت اتخاذ تصمیم
  5. تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتهای کلان و ابلاغ آن
  6. پیگیری اجرای مفاد قراردادها
  7. بررسی مشکلات و رفع موانع سرمایه گذاری و مشارکتهای کلان

 

چارت كارگروه