مراحل ثبت نام و دريافت واحد مسکن مهر

 

 1. تشکيل پرونده و تکيل مدارک: سالن 1آقاي توسلي.
  1. احراز شرايط 5 سال سابقه سکونت استان تهران: باجه هاي 8 و 9.
  2. استعلام تسهيلات آزاد از اداره کل ثبت اسناد و املاک استا تهران: باجه هاي 5 و واحد انفورماتيک

 

 1. تهيه صورتجلسه جهت ثبت نام يا ورود اطلاعات در سامانه ثبت نام و واگذاري مسکن مهر: سالن 1باجه3: خانم اميد نژاد
 2. ورود اطلاعات در سامانه فوق: سالن 1 خانم ها خندان و پاتیمار
 3. بررسي و تأييد 4 شرط شرايط صحت محل سکونت  واسناد هويتيسالن 1 خانم ها خندان و دستگير
 4. تأييد شرط فرم ج: سالن 1 خانم محمديان جهت درج در نام در اکسل و در نهايت خانم تازيکه جهت تأييد
  1. اختصاص پروژه: سالن 3 خانم حسني
  2. امور مربوط به تعاوني ها:
 • سالن1: آقاي  پري رخ و خانم فخري نزاد دسترسي پرونده مادر تعاوني ها
 • سالن1:  خدمت آقاي محمدي: امور مرتبط به سامانه ياد شده
  1. برگشت اطلاعات متقاضيان حذف شده به ليست متقاضيان سامانه مطروحه درخصوص تعاوني ها: سالن1: خانم ها  عسگري تهيه اکسل، شکيبا اقدام سامانه اي وپاتیمار تأييد شرايط

 

 1. جهت صدور قرارداد پيش فروش و اخذ کارت اقساط:

الف: تعاوني هاي دو جانبه: ارائه نامه تسويه تعاوني به سالن 3  خانم حسني

سالن 3 باجه هاي 13 و 15 جهت اجاره زمين خانمها صادقی وصفرعلی

سالن 3 باجه 16: تخصيص واحد  خانم حسنی

سالن 3باجه 7 و 8: نامه معرفي به بانک خانم نعیمی وآقای عسکری

سالن 1بانک جهت تشکيل پرونده اقساطي باجه بانک

بانک ميدان استقلال: صدور کارت قسط

ب: تعاوني هاي سه جانبه بعد از افتتاح حساب:

 • بدون پروژه بدون تخصيص پروژه: سالن 1 خانم دستگیر، جهت انتخاب پروژه
 • داراي تخصيص پروژه: سالن 3 خانم اسماعيلي، جهت جابه جايي مجازی مبالغ

1-ب- تعاوني سه جانبه پس از واريز مبالغ يا سهم آورده متقاضی 70%

 1. سالن 3  خانم حسني جهت صدور قرارداد پيش فروش
 2. درصورت آماده بودن پروژه و تکميل مبالغ سهم ُآورده: سالن3  باجه هاي  7 و 8 جهت اخذ يا دريافت نامه معرفي به بانک + باجه هاي  13 و 15 جهت موارد مربوط به اجاره زمين
 3. سالن 1 بانک : تشکيل پرونده فروش اقساطي، مراجعه به بانک مسکن ميدان استقلال جهت صدور کارت قسط
 4. پس از دريافت کارت قسط: سالن 3 باجه هاي 7 و 8 جهت دريافت تحويل کليد و درنهايت مراجعه متقاضي به پروژه مربوطه جهت دريافت واحد
 • افراد داراي وکالت نامه جهت استعلام اصالت وکالت: سالن3 باجه 9 

 

شماره تلفنهای ذیل پاسخگوی کلیه سوالات مسکن مهر از ساعت 8 الی 15 در روزهای اداری ایام هفته می‌باشند.

  56790051-54 - 021

داخلي 200