توانمندی های بالقوه

نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام خمینی

 دارا بودن حوزه نفوذ  و حوزه بازار گسترده

نزدیکی به پایتخت در فاصله 30 کیلومتری

مجاورت با شبکه هاي مهم ارتباطي جاده اي،ريلي - مترو

نزديكي به مركز تفريحي گردشگري  زرنديه سرزمين ايرانيان

دارابودن اراضي اختصاصي  صنعتي در قالب شهرك صنعتي در جنوب شهر

نزدیکی به رودخانه شور

 دارا بودن جمعیت دانشگاهی و جوان