معرفی شرکت

شركت عمران شهر جدید پرند ، شركتي است سهامي و دولتي وابسته به شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد كه محل آن واقع در شهر جديد پرند مي باشد . مدت فعاليت شركت نامحدود ، داراي شخصيت حقوقي مي‌باشد. موضوع فعاليت شركت عمران پرند:

تهيه و اجراي طرح‌هاي شهرسازي ، معماري ، نقشه‌هاي تفكيكي ،‌آماده‌سازي و ساير اقدامات اجرايي و ساختمان‌هاي لازم براي ايجاد شهر جديد در زمين‌هاي تأمين شده بر اساس بند 2/1 مصوبه 108328 مورخ 20/12/64 هيأت وزيران و يا از طريق خريداري ، تملك ،‌اجاره و صلح حقوقي براساس آئين‌نامه‌هاي مصوب مجمع عمومي و همچنين تهيه و اجراي طرح‌هاي سيويل ، تأسيسات و تسهيلات شهري ، رفاهي و خدمات بازرگاني و غيره
حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي متعلق به شركت در محدوده شهر جديد.
احداث و واگذاري تسهيلات شهري ، خدماتي ، توليدي و تجاري در شهر جديد و هماهنگي با ادارات و ارگان‌هاي مسئول به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع و تسهيل در اجراي وظايف.
بهره‌برداري و اداره تأُسيسات ايجاد شده تا زمان تصدي سازمان‌‌هاي ذيربط به صورت مستقيم و يا از طريق افراد حقيقي و حقوقي.
فروش ، اجاره ، صلح حقوق و نقل و انتقال املاك واحدهاي مسكوني ، صنعتي ‌، كارگاهي ، تجاري و خدماتي و غيره طبق آئين‌نامه‌هاي شركت و دستورالعمل‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي.