مديرعامل و اعضاء هيات مدیره

 محسن وطن خواهي

 رييس هيات مديره و مدیرعامل

شماره تماس : 56790059 - 021

 

 

سيد مهدي اسماعيل نسب

عضو هيات مديره

شماره تماس : 56790032 - 021

 

 

 علي نعمت چهاردولي

عضو هيات مديره

شماره تماس : 56790033 - 021

 

محمد مراد مانگشتی

عضو هيات مديره

شماره تماس : 56790036 - 021

داخلی 134

 

 

پدرام صمیمی فر

عضو هيات مديره

شماره تماس : 56790033 - 021