مديرعامل و اعضاء هيات مدیره

 سيد علي اكبر طاهري اطاقسرا

مديرعامل و نايب رييس هيات مديره

شماره تماس : 56790059 - 021

 

فریبرز واحدی

رییس هیات مدیره

شماره تماس : 56790059 - 021

سيد مهدي اسماعيل نسب

عضو هيات مديره

شماره تماس : 56790032 - 021

 محسن وطن خواهي

عضو هيات مديره

شماره تماس : 56790033 - 021

 علي نعمت چهاردولي

عضو هيات مديره

شماره تماس : 56790033 - 021