مدیران و معاونان

 مهدي تاجبخش

مدير دفتر مديرعامل

021-56790059

 

رضا لطفي مرزناكي

ذيحساب و مديرمالي

021-56790031-33

  كربلايي زاده

مشاورمديرعامل و مدير روابط عمومي

021-56790034

محمد عرب ندوي زرندي

معاون معماري و شهرسازي

تلفن تماس: 8-56790035-021
داخلی: 253

حميد صبوري خواه

معاون مالي اداري و بودجه

021-56790036-8

داخلي 253

 

 

 فاخری

مسئول کنترل پروژه

تلفن تماس: 8-56790035-021
داخلی: 240

محسن امامي

مدير اداري و پشتيباني

021-56790036-8