آگهي مزايده عمومي 8-94

30 درصد  نقد و الباقی  طی  اقساط 48 ماهه

شرکت عمران  شهر جدید  پرند ، حسب  مصوبات هیجدهمین جلسه هیات مدیره  مورخ 02 / 94/10 در نظر دارد؛

    28 قطعه زمین باکاربری  تجاری ،2قطعه زمین باکاربری کارگاهی،14واحد تجاری ساخته شده ، 1 قطعه زمین با کاربری درمانی، یک قطعه زمین با کاربری ورزشی، یک  قطعه زمین باکاربری تفریحی- گردشگری، 2 قطعه زمین باکاربری آموزشی را با مشخصات جداول ذیل از طریق مزایده عمومی و بصورت(30% نقدوالباقی طی اقساط 48 ماهه) واگذار نماید .

 

نوع و تضمين شركت درمزایده : ارائه ضمانتنامه بانكي(معادل پنج درصد قیمت پایه) به نفع شركت عمران شهر جديد پرند و يا واريز وجه به حساب سپرده شماره 2173691208008 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند (كد 2606 )

(در صورت شركت درمزایده بيش از يك قطعه ضمانتنامه هر كدام بايستي جداگانه ارائه گردد)

مهلت شرکت در مزایده و تحويل پيشنهادات و محل آن بشرح ذيل مي‌باشد :

الف-مهلت شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات:  از تاریخ94/10/12 لغایت پايان وقت اداري29/10/94(رأس ساعت 16).

ب - محل تحويل پيشنهادات  : دبیرخانه شركت عمران شهر جديد پرند

د- تاريخ  بازگشايي پيشنهادات  : چهارشنبه مورخ 94/10/30راس ساعت 10 صبح (سالن اجتماعات شرکت عمران پرند)

متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده می توانند به آدرس : كيلومتر30 آزاد راه( تهران– ساوه )شهر جديد پرند انتهاي خيابان خورشيد ، شرکت عمران شهر جديد پرند سالن شماره 2 - اداره املاک و حقوقی و یا سایت شرکت عمران به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

WWW.PARAND-NTOIR.GOV.IR

                                             تلفن تماس  : 8-56790036-021      داخلی: 203 و 204

*تبصره  :

  • هزينه درج آگهی(طی دو نوبت) و كارشناسي  به عهده برندگان مزايده می‌باشد .
  • هزینه انشعابات(آب،برق،گازوتلفن)  واحدهای تجاری ساخته شده  به عهده خریدار می باشد. 

**توجه: ارائه مجوز رسمی یا موافقت اصولی جهت کاربریهای ( درمانی،آموزشی، ورزشی ) درزمان شرکت درمزایده الزامیست .

  • قانون (منع مداخله صاحب منصبان دولتی - وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری مصوب 1337) جاریست .                                                            

 

 

جدول قطعات مزايده

 

اسكن نقشه ها - سري اول

 

اسكن نقشه ها - سري دوم

 

اسكن ضوابط و فرم هاي شركت در مزايده