تجديدآگهي مناقصه عمومي شماره 1-12

            شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد نسبت به تجديد آگهي مناقصه شماره ( 2-10) ، پروژه تكميل  2 باب مسجد را بر اساس بخش‌نامه سرجمع (به صورت مقطوع)  و در قبال تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند ، حسب مشخصات ذيل را به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 ابنيه و  ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 30593/94 مورخ 05/03/94 از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

کد مسجد

فاز

عنوان

متراژ ( مترمربع)

مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال 94 ( ريال )

جمع كل مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال  94 ( ريال )

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال )

مدت قرارداد

مسجد شماره 6

فاز 5

تكميل ساختمان اصلي

09/761

2.628.189.529

3.912.539.318

195.626.970

6ماه

محوطه سازی ( ديوارپيراموني ، محوطه ، تاسيسات برق و مكانيكي )

61/1277

1.284.349.789

مسجد شماره 15

فاز6

تكميل ساختمان اصلي

69/751

7.911.535.758

9.345.879.383

467.293.970

6ماه

محوطه سازی ( ديوارپيراموني ، محوطه ، تاسيسات برق و مكانيكي )

81/2661

1.434.343.625

 

 

نوع و تضمين شركت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق (در صورت شركت در مناقصه بيش از يك مورد ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است

مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه ، قابل تمدید تا سه ماه دیگر .

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 03/12/94  تا پايان وقت اداري 09/12/94  (به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل )

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها : تا ساعت 15 مورخ22/12/94

پ) محل تحويل اسناد : دبير خانه شركت عمران شهر جديد پرند( به آدرس فوق الاشاره)  

پ) تاريخ بازگشايي پيشنهادها :24/12/94  ، ساعت10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/700.000 ريال براي خريد اسناد هر كدام از مساجد  فوق به صورت جداگانه به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت )، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه - مزايده ،  بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد

 

نقشه هاي معماري

نقشه هاي محوطه