مراکز بهداشتی درمانی

ساختمان پزشكان
آدرس: فاز 2- خيابان ستاره – روبروي مسجدامام حسن مجتبي(ع)
تلفن: 4721731 -021

درمانگاه وداروخانه شبانه روزي مهر پرند
آدرس: فاز 2- ابتداي خيابان آسمان
تلفن: 9- 4727041 -021