تب‌های اولیه

در بخش فرهنگی و اجتماعی کدام یک از فعالیت های ذیل را ترجیح می دهید؟؟

فعالیت های مبتنی بر کارآفرینی و اشتغال زایی
40% (47 رای)
فعالیت های ورزشی و تفریحی خانوادگی
30% (35 رای)
فعالیتهای آموزش عمومی ارتقاء فرهنگ شهروندی
21% (25 رای)
فعالیت های آموزش عمومی ارتقاء امید به زندگی
9% (10 رای)
تمام آرا: 117