تب‌های اولیه

کدام فاز در شهر جدید پرند را برای زندگی ترجیح می دهید؟