مناقصه عمومي (همراه با ارزیابی کیفی ) شماره 2-11

     شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد اجرای پروژه تکمیل آماده سازی معابر عمومی واقع درشمال فاز 4  شهر جدید پرند   ، در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند ، را حسب مشخصات ذیل به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 راه و ترابری و  ظرفيت آزاد، براساس بخش‌نامه شماره 130439/94 مورخ 94/06/24از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع كل برآورد: 108.177.298.523ريال (بر اساس فهارس بهاي سال 96 )

نوع مناقصه : مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ 3.483.545.970 ريال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است .

 الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 28/11/96  تا پايان وقت اداري 05/12/96 (به استثنای پنج­شنبه و ایام تعطیل )

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد : تا ساعت 15:45 ، مورخ 19/12/96

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ت)بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی: 20/12/96( حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت بازگشایی قیمت 60 امتیاز می باشد )

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها 22/12/96 ، ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/3.000.000 ريال براي خريد اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 8-56790036-021)