مناقصه عمومي شماره 3- 11

           شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، پروژه‌ها با مشخصات جدول ذيل را بصورت نقد و تهاتر ،  به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه مورد نظر و  ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 130439/94 مورخ 24/06/94  از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

عنوان پروژه

فاز

مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي 96 ( ريال )

مبلغ تضمين شركت در مناقصه(ريال)

صلاحیت مورد نیاز

از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

نحوه پرداخت

 

اجرای عملیات روسازی و آسفالت معابر اصلی

محدوده اراضی جنوب فاز 4

27.776.966.559

1.388.848.328

رتبه 5 راه و ترابري

40 درصد نقد و 60 درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند  

اجرای معبر اصلی و فرعی منتهی به مدرسه شماره یک وتکمیل محوطه سازی پروژه تعاونی مسکن ارتباطات سیار .

فازهای  3 و 4

4.999.256.811

249.962.841

رتبه 5 راه و ترابري

20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است (در صورت شركت درهر مناقصه ، ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد)

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 28/11/96  تا پايان وقت اداري 05/12/96 (به استثنای پنج­شنبه و ایام تعطیل )

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد : تا ساعت 15:45 ، مورخ.15/12/96

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند ( به آدرس فوق‌الاشاره )

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها 16/12/96. ساعت 10 صبح ( اتاق جلسات ) 

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/3.000.000 ريال براي خريد اسناد مناقصه،هر كدام از پروژه‌هاي فوق به صورت جداگانه به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد.(تلفن تماس : 8-56790036-021)