آگهي مناقصه عمومي شماره 2-12

            شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، ، اتلاف جانوران موذی و مبارزه با آفات در محدوده سطح شهر جدید پرند،  را با مشخصات ذيل به پيمانكار واجدِ شرايط كه توانایی اجرای کار و تاييديه از وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی در زمينه موضوع مناقصه را دارا مي‌باشند ، واگذار نماید:

جمع کل برآورد: 2.124.958.025 ريال

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ-/ 106.247.901 ريال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است .

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 20/12/96 تا پايان وقت اداري 26/12/96 (به استثنای پنج­شنبه و ایام تعطیل) )

-) آخرين مهلت تحويل اسناد  : تا ساعت 15:45 ، مورخ 19/01/97

-) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها :20/01/97  ، ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/1.000.000 ريال براي خريد اسناد مناقصه، به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ،، مراجعه نماييد.(تلفن تماس : 8-56790035-021)