منشور حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از مفاهیم و پدیده های نوظهوری است که در دوران معاصر وارد ادبیات حقوقی، سیاسی و اجتماعی گردیده است.حقوق شهروندی مجموعه قواعد و مقرراتی است که در مناسبات اجتماعی افراد و حاکمان در یک جامعه وجود دارد. در قانون اساسی » حقوق شهروندی « جمهوری اسلامی ایران حقوقی برای شهروندان که به آن حقوق ملت گفته شده است تدوین شده است. حقوق شهروندی شامل حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و اجتماعی اقتصادی میباشد. از سوی دیگر شهر، شهروند و مدیریت شهری به عنوان مفاهیمی در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند. برقراری شرایط و فرضیه های لازم برای تعامل بین عنصر مدیریت شهری که شامل شهروندان، نهادهای اداره کننده شهر، شورای اسلامی و بخش خصوصی است نیازمند قرارگرفتن بر مدار قانونمداری است.

 

متن کامل حقوق شهروندی