بازدید دکتر باقری مشاور وزیر راه و شهرسازی/ پرند پایلوت شهرسازی ریل پایه

دکتر باقری مشاور وزیر راه و شهرسازی از شهر جدید پرند بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند، دکتر وطن خواهی عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند در معیت دکتر باقری مشاور وزیر راه و شهرسازی مهندس روانفر عضو هیات مدیره و مهندس توکلی مدیر کل حمل و نقل شرکت عمران شهرهای جدید و مدیران ارشد شرکت راه آهن از خط راه آهن فعلی و نقاط تعیین شده برای ایستگاه  TOD بازدید نمودند.

در ادامه در جلسه ای که بدین منظور در شرکت عمران شهر جدید پرند تشکیل گردید گزارش مشاور پروژه در خصوص نقاط تعیین شده ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.