انتخاب سرمایه‌گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت مرکز خدمات ناحیه یاس

اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی و توان سرمایه‌گذاران برای مشارکت در ساخت
مرکز خدمات ناحیه یاس
الف- اطلاعات کلی، شرایط مالی و قراردادی و برنامه زمانی ارزیابی ‌کیفی
1- موضوع فرخوان: انتخاب سرمایه‌گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت مرکز خدمات ناحیه یاس، واقع در فاز 6- شهرک سلام، شهر جدید پرند.
2- نوع فراخوان: ارزیابی ‌کیفی.
3- نام و نشانی دستگاه: پرند- کیلومتر 35 اتوبان تهران ساوه، شهر جدید پرند انتهاي فاز 2- شركت عمران شهر جديد پرند تلفن: 8 -56790036 -021
4- برآورد اولیه مبلغ سرمایه‌گذاری: معادل 000/000/980/887 (هشتصدو هشتاد و هفت میلیارد و نهصدو هشتاد میلیون) ریال، که سهم مشارکت اولیه شرکت عمران شهر جدید پرند معادل 000/000/380/352 ( سیصدو پنجاه و دو میلیارد و سیصدو هشتاد میلیون) ریال و سهم مشارکت اولیه سرمایه‌گذار (شریک) معادل 000/000/600/535 ( پانصد و سی و پنج میلیارد و ششصد میلیون) ریال خواهد بود.
آورده شرکت عمران در این شراکت، شامل ارزش زمین با کاربری تجاری و عوارض شهرداری برای مرکز تجاری و خدمات عمومی در صورت لزوم و هزینه نظارت عالیه برای مرکز تجاری و خدمات عمومی با کسر هزینه ساخت، طراحی و نظارت (نظام مهندسی و عالیه ) خدمات عمومی و آورده شریک، شامل هزینه‌های طراحی، نظارت نظام مهندسی و ساخت مرکز تجاری و خدمات عمومی و سایر هزینه‌های لازم برای آماده ساخت و بهره‌برداری نمودن موضوع مشارکت، ازقبیل هزینه مدیریت شراکت، آزمایشات، انشعابات، و غیره است. ازآنجاکه خدمات عمومی توسط شریک ساخته شده و در اختیار شرکت عمران قرار می‌گیرد معادل هزینه ساخت، طراحی و نظارت این خدمات از ارزش آورده شرکت عمران در شراکت کسر شده است.
تبصره: در برآورد اولیه مبلغ سرمایه‌گذاری در این شراکت هیچگونه هزینه‌ای بابت ارزش زمین خدمات عمومی منظور نمی‌شود.
5- مشخصات کلی مرکز خدمات ناحیه‌ای: در پروژه مرکز خدمات ناحیه‌ای احداث مرکز تجاری و تامین خدمات عمومی در چارچوب رویکرد شراکت عمومی-خصوصی (PPP) به‌صورت همزمان و مطابق برنامه زمانی ارائه‌شده توسط شریک به‌نحوی صورت می‌گیرد. سطح زمین و زیربنای مرکز تجاری و خدمات عمومی مطابق نقشه موقعیت و کاربری‌های پیوست به شرح جدول "الف" است.
جدول الف- سطح زمین و زیربنای انواع کاربری‌های مرکز ناحیه یاس
ردیف نام کاربری سطح زمین (مترمربع) سطح کل زیربنا (مترمربع)
1 مرکز تجاری یاس 1 4000 8000
2 مرکز تجاری یاس2 4000 8000
3 آموزشی 5900 11800
4 فضای سبز 40000 0
5 فرهنگی (سرای محله) 1500 1500
جمع کل 55400 29300
6- مدت دوره مشارکت: 36 ماه شمسی است که 4 ماه آن برای تهیه نقشه‌ها و اخذ پروانه ساختمان و 32 ماه برای ساخت و آماده بهره‌برداری نمودن همزمان مرکز تجاری و خدمات محله‌ای است.
7- روش‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهاي اجرايي:
نشريه شماره 55 (مشخصات فني‌ عمومي كارهاي ساختماني)، نشريه شماره 101 (مشخصات فني ‌عمومي راه )، نشريه شماره 120 (آيين‌نامه بتن ايران)، نشريه شماره 128 (مشخصات فني ‌عمومي تأسيسات)، نشريه شماره 110(مشخصات فني ‌عمومي تأسيسات برقي)، نشريه شماره 303 (مشخصات فني‌ عمومي كارهاي خط لوله آب و فاضلاب شهري)، نشریه شماره 123 (مشخصات فنی ‌عمومی مخازن آب زیرزمینی)، نشریه شماره 95 (مشخصات فنی نقشه‌برداری) نشریه شماره 228، (آئین‌نامه جوشکاری ساختمان‌های ایران)، مقررات ملی ساختمان ایران ، آیین نامه 2800 و کلیه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که به تشخیص کارفرما با این پروژه مرتبط ‌باشند.
8- دریافت اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی: از روز ............ مورخ 00/09/1396 لغایت روز ......... مورخ 00/09/1396 از ساعت 8 الی 16، از دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند قابل‌دریافت می‌باشد.
9- تحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی: تا ساعت 16 روز ................ مورخ 00/09/1396، به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند، تحویل شود.
10- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز ........... مورخ 00/09/1396، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پرند
از سرمایه‌گذارانی که اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی را دریافت می‌نمایند درخواست می‌گردد چنانچه تمایل به تکمیل و ارائه اسناد جهت ارزیابی ندارند، مراتب را به‌صورت کتبی، حداکثر تا ساعت 16 روز .............. مورخ 00/09/1396، به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس مندرج در جزء 3 بند الف، اعلام نمایند.
11- پس از دریافت مدارک از سرمایه‌گذاران متقاضی، طی مدت حداکثر 10روز نسبت به انجام ارزیابی ‌کیفی و تهیه لیست‌ کوتاه (سرمایه‌گذارانی که حداقل امتیاز 60 را کسب نمایند در لیست کوتاه قرار خواهند گرفت)، اقدام می‌گردد و دعوت‌نامه ارائه پیشنهاد برای سرمایه‌گذارانی که در لیست کوتاه قرار می‌گیرند، ارسال خواهد شد.
ب- معیارهای ارزیابی‌کیفی و توان پیشنهاددهندگان و نحوه تعیین امتیاز در هر یک از معیارها
معیارهای ارزیابی‌کیفی و توان پیشنهاددهندگان و وزن هریک از معیارها مطابق جدول "ب" و به‌شرح بندهای 1 تا 9 ذیل می‌باشد.
جدول ب- معیارهای ارزیابی‌کیفی و توان پیشنهاددهندگان و وزن هریک از معیارها
ردیف معیار وزن معیار
1 تجربه (سابقه اجرایی) 25 30
2 حسن‌سابق در کارهای قبلی 5
3 توان مالی 40 50
4 تجربه در زمینه تأمین منابع مالی 10
5 توان تجهیزاتی 4 20
6 توان فنی و برنامه‎‌ریزی 4
7 توان تأمین‌کالا 4
8 توان مدیریتی 4
9 دانش فنی مطالعه و طراحی 4
جمع 100 100
1- ارزیابی تجربه (سابقه اجرایی)
ارزیابی تجربه (سابقه اجرایی) پیشنهاد دهندگان بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام‌شده و یا در دست‌اجرا، در رشته و زمینه پروژه در 5 سال گذشته، انجام می‌شود. حداکثر امتیاز درصورتی احراز می‌شود که تعداد یک ‌کار با هزینه اجرای‌ تا یک‌ برابر ارزش مورد مشارکت، تعداد یک‌کار با هزینه اجرای‌ تا دو‌ برابر ارزش مورد مشارکت و تعداد یک‌ کار با هزینه اجرای‌ تا سه ‌برابر و بیشتر از ارزش مورد مشارکت، توسط پیشنهاد دهنده اجرا شده‌، یا در دست‌اجرا باشد. برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به‌تناسب کاهش می‌یابد.
جدول ب-1- چگونگی تعیین و احراز امتیازهای ارزیابی تجربه (سابقه اجرایی)
ردیف شرح حق‌الزحمه (میلیون ریال) تعداد امتیاز هر قرارداد امتیاز کسب‌شده
1 قرارداد اجرای‌کار با هزینه اجرای‌کار تا یک‌برابر ارزش مورد مشارکت 1 10
2 قرارداد اجرای‌کار با هزینه اجرای‌کار تا دو‌برابر ارزش مورد مشارکت 1 20
3 قرارداد اجرای‌کار با هزینه اجرای‌کار تا سه‌برابر و بیشتر از ارزش مورد مشارکت 1 25
2- ارزیابی حسن‌سابقه در کارهای قبلی
برای تعیین حسن‌سابقه در کارهای قبلی ارائه اطلاعات حداکثر 5 سال گذشته شامل نشانی، مقام مطلع در دستگاه‌های کارفرمائی، موضوع، مبلغ قرارداد، نام و نشانی دستگاه نظارت مربوطه ضروری‌است. امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی نسبت به کیفیت‌کار (مصالح و عملکرد)، کفایت کادر فنی و رعایت زمان‌بندی پروژه (اتمام به‌موقع کار) و رعایت ایمنی در حین‌اجرا تعیین می‌شود. میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در پنج سال گذشته ملاک تعیین امتیاز یادشده است. پیشنهاد دهندگان می‌بایست امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی خود، برای هر یک از کارهای قبلی در پنج سال گذشته را در قالب جدول ب-2و ب-3 ذیل، به‌صورت جداگانه دریافت و ضمیمه اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند تسلیم نمایند.
جدول ب-2- اطلاعات کلی کارفرمایان/کارهای قبلی پیشنهاد دهندگان
موضوع پروژه:
نام و نشانی کامل دستگاه کارفرما، تلفن و نمابر:
مقام مطلع در دستگاه کارفرما: .............................................. تلفن: ..................................................................
مبلغ قرارداد: ........................................... مدت قرارداد: ............................... تاریخ شروع: ............................... تاریخ تحویل: .............................................................. کل مبلغ صورت‌وضعیت و تعدیل پرداخت‌شده:
نام و نشانی کامل دستگاه نظارت، تلفن و نمابر:

جدول ب-3- چگونگی تعیین و احراز امتیازهای حسن‌سابقه توسط کارفرمایان قبلی پیشنهاد دهندگان
ردیف معیار حداکثر امتیاز امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی ملاحظات
1 کفایت کار (مصالح و عملکرد) 30
2 کفایت کادر فنی 20
3 رعایت زمان‌بندی پروژه (اتمام به‌موقع کار) 30
4 رعایت ایمنی در حین‌اجرا 20
جمع امتیاز 100

3- ارزیابی توان مالی
ارزیابی توان مالی پیشنهاددهندگان براساس اطلاعات حداکثر 5 سال گذشته تعیین می‌شود. چگونگی تعیین و احراز حداکثر امتیاز توان مالی پیشنهاددهندگان به‌صورت زیر است:
3-1- گردش مالی 5 سال گذشته در حساب یا حساب‌های بانکی سرمایه‌گذار معادل 50% (پنجاه‌ درصد) برآورد ارزش کل پروژه (مورد مشارکت) باشد.
3-2- گردش مالی 2 سال گذشته در حساب یا حساب‌های بانکی سرمایه‌گذار معادل 50% (پنجاه ‌درصد) سهم سرمایه‌گذار از برآورد ارزش کل پروژه (مورد مشارکت) باشد.
تأیید اعتبار و گردش‌مالی منوط به ارایه اسناد مثبته از سوی بانک ها یا موسسات اعتباری معتبر تا میزان مندرج در بندهای 3-1 و 3-2 خواهدبود. بالاترین میزان گردش مالی کسب‌شده از هر کدام از بندهای 3-1 و 3-2 مبنای محاسبه می‌باشد. درصورت تفاوت میزان گردش مالی با موارد مندرج در بندهای 3-1 و 3-2 ، امتیاز توان مالی به‌تناسب تغییر خواهد نمود.
4- ارزیابی تجربه تأمین منابع مالی
جدول ب-4- ارزیابی تجربه تامین منابع مالی
ردیف شرح معیار تعداد امتیاز هر قرارداد امتیاز کل امتیاز کسب‌شده
1 تجربه حضور در قراردادهای پروژه‌هایی که تأمین منابع مالی هم به‌عهده پیشنهاددهنده بوده (حداکثر 2 قرارداد). 5 10
2 تجربه حضور پیشنهاددهنده و یا تأمین‌کنندگان مالی همکار وی که معرفی آنها در پیشنهاد الزامی می‌باشد، در سرمایه‌گذاری پروژه‌ها (حداکثر 2 سرمایه‌گذاری که انجام شده است). 5 10
5- ارزیابی توان تجهیزاتی
نام و مشخصات ماشین‌آلات و تجهیزات که در اختیار پیمانکار می‌باشد، می‌بایست به شرح جدول 5-1 ذیل، تکمیل و به‌انضمام مدارک مالکیت و یا استیجاری آن‌ها ضمیمه پیشنهاد گردد. حداکثر امتیاز توان تجهیزاتی پیشنهاددهندگان به پیشنهاددهنده‌ای که بیشترین اسناد مالکیت ماشین‌آلات موردنیاز اجرای پروژه را ارایه دهند، تعلق می‌گیرد. امتیاز ارزیابی توان تجهیزاتی پیشنهاددهندگان دیگر به نسبت کمتر خواهد شد.
جدول ب- 5- مشخصات تجهیزات و ماشین‌آلات
ردیف نام ماشین‌آلات یا تجهیزات ظرفیت تعداد (دستگاه) سند مالکیت اجاره‌نامه
1
2
3
4
5
6- ارزیابی توان فنی و برنامه‌ریزی
ارزیابی توان فنی و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران براساس معیارهای زیر انجام می‌شود.
الف- کفایت کارکنان کلیدی
ب- توان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
از 100 امتیاز مربوط به توان فنی و برنامه‌ریزی 40 امتیاز آن مربوط به کارکنان کلیدی است و 60 امتیاز آن به توان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تعلق می‌گیرد.

جدول ب-6- چگونگی تعیین و احراز امتیازهای ارزیابی توان فنی و برنامه‌ریزی
الف- کفایت کارکنان کلیدی ردیف معیار حداکثر امتیاز امتیاز کسب‌شده
1 تحصیلات و سوابق کاری هیأت‌ مدیره 10
2 تحصیلات و سوابق کاری مدیر پروژه 10
3 تحصیلات و سوابق کاری سرپرست ‌کارگاه 10
4 تحصیلات و سوابق کاری مدیر کنترل ‌پروژه 5
5 تحصیلات و سوابق کاری مدیر دفتر فنی 5
توان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه 6 داشتن سیستم کنترل پروژه و استفاده از نرم‌افزارهای مربوطه 15
7 اجرای پروژه‌های بدون تأخیر غیر‌مجاز (حداقل 2 پروژه) 30
8 استفاده از نظام جامع برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در پروژه‌های قبلی
15
جمع امتیاز 100
7- ارزیابی توان تأمین کالا (مصالح و ...)
جدول ب-7- چگونگی تعیین و احراز امتیازهای ارزیابی توان تأمین کالا
ردیف شرح معیار تعداد امتیاز هر قرارداد امتیاز کل امتیاز کسب‌شده
2 قراردادهای مربوط به تأمین کالا و تجهیزات پروژه‌ها، حداکثر 4 قرارداد در 5 سال گذشته با توجه مبلغ قرارداد. 10 40
3 داشتن سیستم مهندسی خرید کالا 20
5 کیفیت و استاندارد محصولات فروخته‌شده 20
6 رضایت مشتری (کارفرما) در دوره تضمین و انجام خدمات پشتیبانی بعد از دوره تضمین برای کالای فروخته‌شده. 20
جمع 100
8- ارزیابی توان مدیریتی
جدول ب-8- چگونگی تعیین و احراز امتیازهای ارزیابی توان مدیریتی
ردیف شرح معیار تعداد امتیاز امتیاز کل امتیاز کسب‌شده
1 قراردادهای EPC انجام‌شده در 5 سال گذشته،حداکثر 2 قرارداد. 10 30
2 ارزیابی کارفرما از نحوه اجرای قراردادهای EPC به لحاظ انجام به‌ موقع و کیفیت اجرای کار حداکثر 2 قرارداد در 5 سال گذشته. 10 30
3 مدارک مربوط به تحصیلات و دوره‌های مدیریتی اعضاء هیأت‌مدیره و مدیران پروژه (حداکثر 5 نفر) 4 20
5 روش مدیریت اطلاعات، نظام مستند‌سازی و گزارش‌دهی پروژه‌ها 20
جمع امتیاز 100
9- ارزیابی دانش‌فنی مطالعه و طراحی
معیارهای امتیازدهی برای ساختار سازمانی. معیارهای مربوط به ساختار سازمانی در جدول 9-1 ذیل ارایه شده است.
جدول ب-9- چگونگی تعیین و احراز امتیاز معیارهای ساختار سازمانی
ردیف شرح امتیاز امتیاز کسب‌شده
1 کامل بودن سازمان و کفایت کارکنان اصلی و ثابت 20
2 نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه 20
3 نظام کنترل و تضمین کیفیت 15
4 نظام مستندسازی و روش گزارش‌دهی 15
5 استفاده از نظام‌ها و ابراز فن‌آوری اطلاعات در سطح کشور 15
6 عضویت در انجمن‌ها و جوامع علمی و تخصصی 15
جمع 100
مدارک موردنیاز برای احراز امتیاز ساختار سازمانی:
- نمودار سازمانی مشاور همکار یا بخش طراحی و مهندسی پیشنهاددهنده و لیست مشخصات کامل کارکنان اصلی و ثابت (شامل نام و نام خانوادگی، مدارک تحصیلی، رشته تحصیلی، تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، سوابق کاری کارکنان، تاریخ ورود به شرکت، عنوان (سمت) شغلی، میزان آشنایی با زبان انگلیسی و رایانه.
- مدارک و مستندات مربوط به نظام برنامه‌ریزی و کنترل کیفی.
- مدارک و مستندات مربوط به مستندسازی و روش گزارش‌دهی.
- مدارک و مستندات مربوط به کنترل و تضمین کیفیت.
- ارائه گزارش در زمینه نحوه استفاده از نظام‌ها و ابزار فن‌آوری اطلاعات در سطح سازمان مشاور.
- مدارک مربوط به عضویت پیشنهاددهنده و یا مشاور همکار در انجمن‌ها و جوامع علمی و تخصصی مرتبط با خدمات مشاوره و موضوع مناقصه (عضویت در هر انجمن و یا جامعه علمی و تخصصی مرتبط با موضوع مناقصه دارای 5 امتیاز بوده و حداکثر تعداد 3 انجمن یا جامعه علمی و تخصصی مرتبط ملاک عمل خواهد بود).
ج) دستورالعمل تهیه و ارسال اسناد و مدارک لازم برای ارزیابی کیفی و توان پیشنهاددهندگان
پیشنهاددهندگان می‌بایست اسناد و مدارک ارزیابی‌کیفی و توان اجرای کار خود را به شرح زیر تهیه و پس از مهر و امضاء کلیه صفحات با مهر و امضاء مجاز شرکت/ تفاهم‌نامه داخلی، در پاکت دربسته که نام پیشنهاد دهنده، آدرس، تلفن و همچنین موضوع فراخوان بر روی آن درج شده باشد را با قید اسناد و مدارک ارزیابی کیفی و توان اجرای کار به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد (به آدرس مندرج در جزء 3 بند الف این دستورالعمل)، تحویل و رسید دریافت دارند.
1- اصل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و توان اجرای کار دریافتی از دستگاه.
2- جدول تکمیل‌شده مشخصات ثبتی حاوی اطلاعات ثبتی شرکت/ تفاهم‌نامه داخلی پیشنهاد‌دهنده (جدول ج-1-1) به انضمام تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس، آخرین تغییرات و آخرین آگهی روزنامه رسمی مربوط به انتخاب مدیران.
جدول ج- مشخصات ثبتی پیشنهاددهنده
ردیف
1 نام شرکت/ تفاهم‌نامه داخلی
2 نوع شرکت/ تفاهم‌نامه داخلی
3 1- سال تأسیس
4 2- آخرین سرمایه ثبت‌شده
5 3- اسامی سهامداران و ترکیب سهام شرکت
6 4- معرفی مدیر عامل و هیأت ‌مدیره از نظر تحصیلات و سابقه کاری
7 5- معرفی‌نامه تفاهم‌نامه داخلی (درصورت وجود)
8 6- میزان و نوع تعهدات هر عضو در تفاهم‌نامه داخلی (درصورت وجود)
9 7- معرفی صاحبان امضای مجاز در شرکت/ تفاهم‌نامه داخلی
تبصره: پیشنهاددهندگان در قالب تفاهم‌نامه داخلی می‌بایست مدارک موضوع این بند را برای کلیه اعضاء تفاهم‌نامه داخلی ضمیمه نمایند. همچنین مدارک ثبتی همکاران زیرمجموعه پیشنهاددهنده نیز می‌بایست ضمیمه گردد.
3- تصویر برابر اصل گواهینامه‌های تشخیص‌صلاحیت شرکت/ تفاهم‌نامه داخلی پیشنهاد‌دهنده صادره از سازمان ‌برنامه‌ و بودجه ‌کشور و سایر گواهینامه‌های مرتبط
4- یک نسخه تصویر برابر اصل تفاهم‌نامه داخلی بین اعضاء تفاهم‌نامه داخلی (درصورت وجود)
5- مدارک و توافقنامه‌های اولیه مربوط به تأمین منابع مالی از طریق تأمین‌کنندگان معتبر مالی و یا تعهد پیشنهاددهنده برای تأمین منابع مالی تا سقف برآورد اولیه پروژه، راساً توسط خود پیشنهاددهنده، به‌انضمام گواهی‌ها و مستندات مربوط به منابع مالی مربوطه.
6- فرم تعهد بيمه، فرم عدم‌شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی، فرم تعهدنامه در مورد پذیرش مسئؤلیت‌های ناشی از مقررات، اسناد و مدارک عمومی پیمان، فرم خوداظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده بكار، فرم هشت و اظهارنامه ارزیابی توان اجرای‌کار تکمیل‌شده توسط شرکت و یا اعضا تفاهم‌نامه داخلی ، با مهر و امضاء پیشنهاددهنده.
7- نمودار سازمانی شرکت/ تفاهم‌نامه داخلی که برای انجام کارهای موضوع مناقصه پیش‌بینی شده است با مشخص نمودن جایگاه هر کدام از اعضای تفاهم‌نامه داخلی.
8- رزومه تحصیلات و سوابق کاری اعضای هیأت ‌مدیره و کارکنان کلیدی (مدیران پروژه، سرپرست‌کارگاه و کارشناسان اجرای عملیات) با تصویر مستندات مربوطه ازقبیل مدارک تحصیلی، سوابق کاری و غیره
9- تصویر مدارک مربوط به نظام برنامه‌ریزی و کنترل ‌پروژه
10- فهرست قراردادهای انجام‌شده و در دست‌اجرا در 5 سال اخیر با درج اطلاعات نام پروژه- موضوع قرارداد- مدت قرارداد- مبلغ قرارداد- تاریخ شروع- تاریخ تحویل کار و یا درصد پیشرفت فیزیکی در 5 سال گذشته، همراه با تصویر موافقتنامه‌ها و مفاصاحساب‌های تأمین‌اجتماعی مربوطه و همچنین اصل جدول‌های تکمیل‌شده ارزیابی حسن‌سابقه در کارهای قبلی، که به‌طور جداگانه برای هر قرارداد توسط دستگاه کارفرمای مربوطه مهر و امضاء شده باشد.
11- تصویر اظهارنامه‌های مالیاتی 5 سال گذشته
12- گزارش درآمد ناخالص 5 سال گذشته مستند به مبالغ صورت‌وضعیت‌های کارکرد و تعدیل دریافت‌شده.
13- اصل تأیید اعتبار از سوی بانک‌ها یا موسسات اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع فراخوان.
14- تصویر برابر اصل اسناد مالکیت و یا اجاره‌نامه‌های ماشین‌‌آلات و به‌طور خاص، ماشین‌آلات موضوع جدول 5-1.
15- درصورت داشتن همکار یا تفاهم‌نامه داخلی برای طراحی، خدمات‌مهندسی و غیره، ارایه مدارک مندرج در جزء 1 تا 14 بند "ج" این دستورالعمل، حسب‌مورد برای کلیه اعضای تفاهم‌نامه داخلی الزامی است.
16- علاوه بر مدارک فوق، ارائه مدارک مشروحه زیر برای ارزیابی تجربه پیشنهاددهنده در زمینه تأمین کالا ضروری است.
16-1- مدارک مربوط به سیستم مهندسی خرید کالا
16-2- اطلاعات، مشخصات فنی، بروشورها و کاتالوگ‌ها و استانداردهای محصولات فروخته‌شده قبلی و در حال فروش توسط پیشنهاددهنده یا همکار تأمین‌کننده کالای وی.
16-3- رضایت‌نامه مشتریان یا کارفرمایان قبلی در مورد رضایت ایشان از خدمات پیشنهاددهنده و یا تأمین‌کننده زیرمجموعه وی در دوره تضمین و انجام خدمات پشتیبانی بعد از دوره تضمین برای کالای فروخته شده.
17- مدارک مربوط به طی دوره‌های مدیریتی پیشنهاددهنده.
18- ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به روش مدیریت اطلاعات، نظام مستندسازی و گزارش‌دهی پروژه ها توسط پیشنهاددهنده.
19- مدارک و اطلاعات مربوط به قراردادهای پروژه‌هایی که تأمین منابع مالی مربوطه به‌عهده پیشنهاددهنده بوده‌ است.
20- مدارک و مستندات مربوط به سرمایه‌گذاری پیشنهاددهنده و یا تأمین‌کننده مالی همکار وی در پروژه‌ها.

نقشه موقعیت مرکز خدمات ناحیه یاس

نقشه کاربری‌های مرکز خدمات ناحیه یاس