آگهي فراخوان عمومي فروش املاک و اراضی شماره 1-97

شرکت عمران  شهر جدید  پرند ، 17 قطعه زمین باکاربری  تجاری ،1 قطعه با کاربری مجتمع نان ، 1 قطعه زمین با کاربری کارگاهی  ، 2 قطعه زمین باکاربری آموزشی ، 6 قطعه زمین باکاربری صنعتی و 1 قطعه زمین با کاربری فرهنگی ، و 1 قطعه زمین با کاربری ورزشی ، و 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی ، 1 قطعه زمین با کاربری تجهیزات شهری ,1 قطعه زمین با کاربری درمانی و 9 واحد ساخته شده تجاری را با مشخصات جداول ذیل از طریق فراخوان  عمومی و بصورت(30% نقدوالباقی طی اقساط 48 ماهه) واگذار نماید .

نوع و تضمين شركت در فراخوان : ارائه ضمانتنامه بانكي(معادل پنج درصد قیمت پایه) به نفع شركت عمران شهر جديد پرند و يا واريز وجه به حساب سپرده شماره 4001037907145729  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید پرند قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی.

(در صورت شركت در فراخوان بيش از يك قطعه ضمانتنامه هر كدام بايستي جداگانه ارائه گردد در ضمن ضمانتنامه باید بنام فرد یا افراد یا شرکتی که در فراخوان شرکت می نمایند صادر گردد.)

مهلت شرکت در فراخوان و تحويل پيشنهادات و محل آن بشرح ذيل مي‌باشد :

الف-مهلت شرکت در فراخوان و تحویل پیشنهادات:  از تاریخ  08/03/1397 لغایت پايان وقت اداري 22/03/1397 (رأس ساعت 16).

ب - محل تحويل پيشنهادات  : دبیرخانه شركت عمران شهر جديد پرند

ج- تاريخ  بازگشايي پيشنهادات  چهارشنبه   23  خرداد 1397، راس ساعت 10 صبح (سالن اجتماعات شرکت عمران پرند)

متقاضيان جهت دريافت اسناد فراخوان می توانند به آدرس : كيلومتر30 آزاد راه( تهران ساوه )شهر جديد پرند انتهاي خيابان خورشيد ، شرکت عمران شهر جديد پرند - اداره املاک و حقوقی و یا وب سایت شرکت عمران به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

 

www.parand-ntoir.gov.ir

تلفن تماس:

8-56790036 -021داخلی: 209 و 210                         

  1. - 021 

*تبصره  :

**توجه: ارائه مجوز رسمی یا موافقت اصولی جهت کاربریهای ( درمانی،آموزشی، ورزشی، فرهنگی، تفریحی- گردشگری و نانوایی) درزمان شرکت درفراخوان الزامیست .

**قطعات با وضعیت موجود واگذار میگردد و متقاضی مکلف به حضور در محل، بازدید قطعه مورد نظر وبررسی کلیه جوانب مورد معامله اعم از توپوگرافی و عوارض زمین و غیره... میباشد.

 

قانون (منع مداخله صاحب منصبان دولتی - وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری مصوب 1337) جاریست

اسناد

جدول

نقشه زمین های آموزشی

نقشه زمین بازار روز

نقشه زمینهای درمانی

نقشه زمین های فرهنگی

نقشه زمین های مسکونی

نقشه زمین های کارگاهی

نقشه زمین نانوایی

نقشه زمین های صنعتی

نقشه املاک تجاری

نقشه زمین های ورزشی

نقشه زمین های تجاری 2 و 3

نقشه سایر تجاریها