مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) شماره 2-4

     شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد تکمیل بخشی از آماده سازی اراضی و اجرای شبکه معابر و جمع آوری آبهای سطحی به منظور ایجاد دسترسی به اراضی  توسعه صنعتی و ساماندهی آبهای سطحی بالا دست اراضی فاز 1 و 2 صنعتی بصورت عملیات زیر سازی و روسازی و آسفالت و اجرای خط انتقال فاضلاب و خط توزیع آب واقع در بلوار خلیج فارس حد فاصل بلوار صنعتگران تا پویش گران  ، در قبال 30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضي شهر جديد پرند ، را حسب مشخصات ذیل به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 آب  و  ظرفيت آزاد، براساس بخش‌نامه شماره 576756/95 مورخ 31/03/1395  از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع كل برآورد: 12.794.378.792 ريال (بر اساس فهارس بهای سال 97 )

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ 639.718.940 ريال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است .

 الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 30/04/97 تا پايان وقت اداري03/05/97

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد : تا پايان وقت اداري، مورخ 15/05/97

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ت) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها 16/05/97 ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/3.000.000 ريال براي خريد اسناد مناقصه، به حساب جاري 4001036904005068 تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 5-56790051-021)

 

                        شرکت عمران شهر جدید پرند