آگهي فراخوان عمومي فروش املاک و اراضی شماره 2-97 30 درصد نقد و الباقی طی اقساط 48 ماهه

شرکت عمران  شهر جدید  پرند ، در نظر دارد؛

     23 قطعه زمین باکاربری  تجاری ،1 قطعه با کاربری مجتمع نان ، 1 قطعه زمین با کاربری کارگاهی  ، 3 قطعه زمین باکاربری آموزشی ، 1 قطعه زمین باکاربری مذهبی، 1 قطعه زمین با کاربری فرهنگی ، و 2 قطعه زمین با کاربری ورزشی ، 1 قطعه زمین با کاربری تجهیزات شهری ,1 قطعه زمین با کاربری درمانی و 5واحد ساخته شده تجاری را با مشخصات جداول ذیل از طریق فراخوان  عمومی و بصورت(30% نقدوالباقی طی اقساط 48 ماهه) واگذار نماید .

نوع و تضمين شركت در فراخوان : ارائه ضمانتنامه بانكي(معادل پنج درصد قیمت پایه) به نفع شركت عمران شهر جديد پرند و يا واريز وجه به حساب سپرده شماره 4001037907145729 (شماره شبا 710100004001037907145729IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید پرند قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی.

(در صورت شركت در فراخوان بيش از يك قطعه ضمانتنامه هر كدام بايستي جداگانه ارائه گردد در ضمن ضمانتنامه باید بنام فرد یا افراد یا شرکتی که در فراخوان شرکت می نمایند صادر گردد.)

مهلت شرکت در فراخوان و تحويل پيشنهادات و محل آن بشرح ذيل مي‌باشد :

الف-مهلت شرکت در فراخوان و تحویل پیشنهادات:  از تاریخ  10/05/1397 لغایت پايان وقت اداري 27/05/1397 (رأس ساعت 14).

ب - محل تحويل پيشنهادات  : دبیرخانه شركت عمران شهر جديد پرند

ج- تاريخ  بازگشايي پيشنهادات  یکشنبه   28  مرداد 1397، راس ساعت 10 صبح (سالن اجتماعات شرکت عمران پرند)

متقاضيان جهت دريافت اسناد فراخوان می توانند به آدرس : كيلومتر30 آزاد راه( تهران ساوه )شهر جديد پرند انتهاي خيابان خورشيد ، شرکت عمران شهر جديد پرند - اداره املاک و حقوقی و یا وب سایت شرکت عمران به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

 

www.parand-ntoir.gov.ir

تلفن تماس:

8-56790036 -021داخلی: 209 و 210                         

  1. - 021 

*تبصره  :

**توجه: ارائه مجوز رسمی یا موافقت اصولی جهت کاربریهای ( درمانی،آموزشی، ورزشی، فرهنگی، تفریحی- گردشگری- نانوایی و مذهبی ) درزمان شرکت درفراخوان الزامیست .

**قطعات با وضعیت موجود واگذار میگردد و متقاضی مکلف به حضور در محل، بازدید قطعه مورد نظر وبررسی کلیه جوانب مورد معامله اعم از توپوگرافی و عوارض زمین و غیره... میباشد.

 

قانون (منع مداخله صاحب منصبان دولتی - وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری مصوب 1337) جاریست

 

جدول قطعات

اسناد

نقشه زمینهای ورزشی

نقشه زمین های آموزشی

نقشه زمین بازار روز

نقشه زمین مذهبی

نقشه زمین درمانی

نقشه زمین فرهنگی

نقشه زمین کارگاهی

نقشه زمین خدماتی

نقشه زمین نانوایی و تجاری

نقشه زمین تجاری 2-3

نقشه زمین تجاری 6