احداث ساختمان دو ایستگاه آتش نشانی- تجدیدآگهي مناقصه عمومي شماره 1-5

            شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد نسبت به احداث ساختمان دو ایستگاه آتش نشانی بر اساس بخش‌نامه سرجمع (به صورت مقطوع)  و در قبال 30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند ، حسب مشخصات ذيل را به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 ابنيه و  ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 576756/95  مورخ 31/03/95 از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

عنوان

فاز

متراژ ( مترمربع)

مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال 97 ( ريال )

جمع كل مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال  97 ( ريال )

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال )

مدت قرارداد

ساخت ساختمان اصلي، ساختمان تاسیسات و ساختمان استقرار کارکنان اورژانس

شمال فاز6

565

9.793.785.482

13.248.105.970

662.405.299

12ماه

محوطه سازی ( ديوارپيراموني ، محوطه ، تاسيسات برق و مكانيكي )

1938

3.454.320.488

ساخت ساختمان اصلي ، ساختمان تاسیسات و ساختمان استقرار کارکنان اورژانس

جنوب فاز6

565

9.911.646.336

12.460.198.310

623.009.916

12ماه

محوطه سازی ( ديوارپيراموني ، محوطه ، تاسيسات برق و مكانيكي )

1339

2.548.551.974

 

 

نوع و تضمين شركت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق (در صورت شركت در مناقصه بيش از يك مورد ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است

مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه ، قابل تمدید تا سه ماه دیگر .

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 15/05/97 تا پايان وقت اداري21/05/97  (به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل )

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها : تا  پایان وقت اداری مورخ 03/06/97

پ) محل تحويل اسناد : دبير خانه شركت عمران شهر جديد پرند( به آدرس فوق الاشاره)  

پ) تاريخ بازگشايي پيشنهادها04/06/97 ، ساعت10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -5.000.000 ريال براي خريد اسناد هر یک از پروژه­های فوق به صورت جداگانه به حساب جاري4001036904005068 تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 5-56790051-021)