اجرای پروژه پیاده روسازی اولویت اول معابر فاز 6 شهر جدید پرند

تجدید مناقصه عمومي (همراه با ارزیابی کیفی )

شماره 1-6

 

     شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد اجرای پروژه پیاده روسازی اولویت اول معابر فاز 6  شهر جدید پرند  ، در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند ، را حسب مشخصات ذیل به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 راه و ترابری و  ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 576756/95  مورخ 31/03/95 از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع كل برآورد: 64.916.134.970 ريال (بر اساس فهارس بهاي سال 97 )

نوع مناقصه : مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ 2.798.322.699 ريال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است .

 الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 06/06/97 تا پايان وقت اداري12/06/97((به استثنای پنج­شنبه و ایام تعطیل )

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد : تا پايان وقت اداري  ، مورخ 31/06/97

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ت)بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی01/07/97( حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت بازگشایی قیمت 60 امتیاز می باشد )

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها 03/07/97، ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/3.000.000 ريال براي خريد اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به حساب جاري 4001036904005068تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 5-56790051-021)