احداث دو قطعه پارک به همراه عملیات باقیمانده محوطه سازی بلوک های 8 و 9 شمال فاز 4

تجدید مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )

شماره 1-7

  شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد احداث دو قطعه پارک به همراه عملیات باقیمانده محوطه­سازی بلوک­های 8 و 9 واقع در شمال فاز 4 شهر جدید پرند ، در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضي شهر جديد پرند ، را حسب مشخصات ذیل به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 راه و ترابری و  ظرفيت آزاد، براساس بخش‌نامه شماره 576756/95 مورخ 31/03/1395  از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع كل برآورد: 16.841.974.328 ريال (بر اساس فهارس بهای سال 97 )

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ 842.098.716 ريال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است .

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 97/07/28 تا پايان وقت اداري97/08/02

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد : تا پايان وقت اداري، مورخ 97/08/20

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ت) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها 97/08/21 ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/3.000.000 ريال براي خريد اسناد مناقصه، به حساب جاري 4001036904005068 قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 5-56790051-021)