تامین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند

     شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، تامین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند را با مشخصات ذيل به پيمانكار واجدِ شرايط كه توانایی اجرای کار و دارای صلاحیت (پروانه کسب) از اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه و صنوف وابسته و همچنین تاییدیه صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی را دارند ، واگذار نماید:

جمع کل برآورد : 3.332.700.000  ریال

نوع مناقصه : عمومي يك مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ 166.635.000ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 97/09/22 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است .

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ97/08/19 تا پايان وقت اداري 97/08/23

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها : تا پايان وقت اداري، مورخ 97/09/03

پ) محل تحويل اسناد : دبير خانه شركت عمران شهر جديد پرند( به آدرس فوق الاشاره)  

پ) تاريخ بازگشايي پيشنهادها : 97/09/05 ، ساعت10 صبح  ( اتاق جلسات )

متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/1.000.000 ريال براي خريد اسناد مناقصه، به حساب جاري 4001036904005068 قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد.        (تلفن تماس : 5-56790051-021)