پروژه تکمیل آماده سازی معابر عمومی شمال فاز 4 شهر جدید پرند

تجدید مناقصه عمومي (همراه با ارزیابی کیفی )

شماره 1-10

 

     شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد پروژه تکمیل آماده سازی معابر عمومی شمال فاز 4 شهر جدید پرند  ، در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند ، را حسب مشخصات ذیل به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 4 راه و ترابری و  ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 576756/95  مورخ 31/03/95 از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع كل برآورد: 120.764.522.624 ريال (بر اساس فهارس بهاي سال 97 )

نوع مناقصه : مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ 3.915.290.452 ريال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است .

 الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 01/10/97 تا پايان وقت اداري05/10/97

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد : تا پايان وقت اداري  ، مورخ 22/10/97

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ت)بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی23/10/97( حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت بازگشایی قیمت 60 امتیاز می باشد )

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها 25/10/97، ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/3.000.000 ريال براي خريد اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به حساب جاري 4001036904005068 قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 5-56790051-021)