نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه ، رفت و روب معابر شهري

            شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، ، نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه ، رفت و روب معابر شهري  را با مشخصات ذيل به پيمانكاران واجدِ شرايط كه توانایی اجرای کار و تاييديه از وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه موضوع مناقصه را دارا مي‌باشند ، واگذار نماید:

عنوان

مبلغ كل برآورد

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال )

مدت قرارداد

نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه ، رفت و روب معابر شهري درسطح شمال فازهاي 3 ، 4 ، 5 و 6

20.658.816.000

1.032.940.800

12ماه

نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه ، رفت و روب معابر شهري درسطح جنوب فازهاي 3 ، 4 ، 5 و 6

20.857.176.000

1.042.858.800

12ماه

 

 

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق (در صورت شركت در مناقصه بيش از يك مورد ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ08/10/97 تا پايان وقت اداري 12/10/97

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد  : تا پايان وقت اداري ، مورخ 24/10/97

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها :25/10/97  ، ساعت10:30 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/1.000.000 ريال براي خريد هر كدام از اسناد مناقصه به صورت جداگانه به حساب جاري 4001036904005068 قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 5-56790051-021)