خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری فضای سبز

     شرکت عمران شهر جدید پرند به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری فضای سبز را با مشخصات جدول ذیل در قبال 60 درصد نقد و 40 درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند  به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي صلاحیت فنی و اجرایی از سازمان کار و امور اجتماعی یا از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مرتبط با موضوع و همچنین ظرفیت آزاد مي‌باشند، ، واگذار نماید.

عنوان

مبلغ كل برآورد

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال )

مدت قرارداد

خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری فضای سبز فازهاي 5 و 6 شهر جدید پرند

22.294.356.500

1.114.717.825

12ماه

خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری فضای سبز فازهاي 3 و 4 و قسمتی از شهرک صنعتی پرند

21.773.252.500

1.088.662.625

12ماه

 

 

 

 

 

 

 

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق (در صورت شركت در مناقصه بيش از يك مورد ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ08/10/97 تا پايان وقت اداري 12/10/97 (

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد  : تا پايان وقت اداري ، مورخ 24/10/97

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها :25/10/97  ، ساعت11صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/2.000.000 ريال براي خريد هر كدام از اسناد مناقصه به صورت جداگانه به حساب جاري 4001036904005068 قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 5-56790051-021)