گزارش مرحله اول و دوم واگذاری عرصه

واگذاری عرصه مسکن مهر در دستور کار شرکت عمران پرند

جلسه مشترک مهندس چهاردولی عضو هیات مدیره شرکت عمران پرند با اعضای هیات مدیره مرکزی و هیات مدیره های بلوکهای شهرک آفتاب برای واگذاری عرصه.

پس از واگذاری عرصه ، سندهای مسکن مهر صادر و این منازل از حالت اجاره ای ۹۹ ساله به ملکی تغییر پیدا می کنند.

هزینه صدور سند پس از بررسی های کارشناسی محاسبه و به صورت 20% نقد و الباقی بصورت اقساط 60 ماهه دریافت می گردد و در صورت پرداخت نقدی شامل 30% تخفیف می گردد.

یادآور می گردد که مبلغ دریافتی از محل صدور سند، در همان محله بصورت خدمات رفاهی هزینه خواهد شد

 

فرم درخواست

مراحل انجام کار