اجرای پروژه تکمیل معابر آماده¬سازی و محوطه سازی معابر باقیمانده از اولویت اول اجرای پروژه بوستان مادر وکودک

     شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، پروژه‌ها با مشخصات جدول ذيل را  در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضي شهر جديد پرند ، به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه مورد نظر و ظرفيت آزاد، براساس بخش‌نامه شماره 576756/95 مورخ 31/03/1395  از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

عنوان پروژه

فاز

مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي 97 ( ريال )

مبلغ تضمين شركت در مناقصه(ريال)

صلاحیت مورد نیاز

از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

اجرای پروژه تکمیل معابر آماده­سازی و محوطه سازی معابر باقیمانده از اولویت اول

شمال فاز 6

47.128.512.256

2.356.425.613

رتبه 5 راه و ترابری

اجرای پروژه بوستان مادر وکودک

شمال فاز 4

30.315.546.355

1.515.777.318

رتبه 5 ابنيه

 

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق (در صورت شركت در مناقصه بيش از يك مورد ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 15/11/97 تا پايان وقت اداري23/11/97 (به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل )

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد : تا پايان وقت اداري، مورخ 04/12/97

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ت) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها 05/12/97 ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/3.000.000 ريال براي خريد اسناد هر یک از پروژه­های فوق به صورت جداگانه به حساب جاري 4001036904005068 قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد. (تلفن تماس :        5-56790051-021)