آگهي فراخوان عمومي فروش املاک و اراضی شماره 7-97 نقد و اقساط

شرکت عمران  شهر جدید  پرند در نظر دارد؛ تعدادی قطعه زمین باکاربری  تجاری، مسکونی ، آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی و تعدادی واحد ساخته شده تجاری و واحد ساخته شده  مسکونی را از طریق فراخوان  عمومی و بصورت اقساط (30% نقدوالباقی طی اقساط 48 ماهه) واگذار نماید .

*** قطعه زمین مسکونی با شرایط 70 درصد نقد و الباقی به صورت اقساط واگذار می گردد.

نوع و تضمين شركت در فراخوان : ارائه ضمانتنامه بانكي(معادل پنج درصد قیمت پایه) به نفع شركت عمران شهر جديد پرند و يا واريز وجه به حساب سپرده شماره 4001037907145729 (شماره شبا 710100004001037907145729IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید پرند قابل پرداخت در کلیه بانکها از طریق سیستم سانتا و پایا.

(در صورت شركت در فراخوان بيش از يك قطعه ضمانتنامه هر كدام بايستي جداگانه ارائه گردد در ضمن ضمانتنامه باید بنام فرد یا افراد یا شرکتی که در فراخوان شرکت می نمایند صادر گردد.)

مهلت شرکت در فراخوان و تحويل پيشنهادات و محل آن بشرح ذيل مي‌باشد :

الف-مهلت شرکت در فراخوان و تحویل پیشنهادات:  از تاریخ  28/11/1397 لغایت پايان وقت اداري 07/12/1397 (رأس ساعت 16).

ب - محل تحويل پيشنهادات  : دبیرخانه شركت عمران شهر جديد پرند

ج- تاريخ  بازگشايي پيشنهادات  چهارشنبه 8 اسفند 1397، راس ساعت 10 صبح (سالن اجتماعات شرکت عمران پرند)

متقاضيان جهت دريافت اسناد فراخوان می توانند به آدرس : كيلومتر30 آزاد راه( تهران ساوه )شهر جديد پرند انتهاي خيابان خورشيد ، شرکت عمران شهر جديد پرند - اداره املاک و حقوقی و یا وب سایت شرکت عمران به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

 

www.parand-ntoir.gov.ir

تلفن تماس:

8-56790036 -021داخلی: 209 و 210                         

  1. - 021 

*تبصره  :

**توجه: ارائه مجوز رسمی یا موافقت اصولی جهت کاربریهای (آموزشی، ورزشی، فرهنگی ) درزمان شرکت درفراخوان الزامیست .

**قطعات با وضعیت موجود واگذار میگردد و متقاضی مکلف به حضور در محل، بازدید قطعه مورد نظر وبررسی کلیه جوانب مورد معامله اعم از توپوگرافی و عوارض زمین و غیره... میباشد.

 

قانون (منع مداخله صاحب منصبان دولتی - وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری مصوب 1337) جاریست

 

جدول شماره یک قطعات

جدول شماره دو قطعات

اسناد مزایده

نقشه های آموزشی

نقشه های فرهنگی

نقشه های مسکونی ساخته شده

نقشه های صنعتی - زمین مسکونی

نقشه های تجاری بزرگ

نقشه های تجاری ساخته شده

نقشه های تجاری

نقشه های ورزشی