تجدید - تکمیل مدرسه شماره 8 بابت ساختمان اصلی ، سرایداری ، نگهبانی ، سرویس بهداشتی ،آبخوری ، محوطه سازی و دیوارکشی

تجدید مناقصه عمومي (همراه با ارزیابی کیفی )

شماره 2-12

 

     شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد تکمیل مدرسه شماره 8 بابت ساختمان اصلی ، سرایداری ، نگهبانی ، سرویس بهداشتی ،آبخوری ، محوطه سازی و دیوارکشی واقع در فاز 4 شهر جدید پرند ، بر اساس بخش‌نامه سرجمع (به صورت مقطوع)  و در قبال 50 درصد نقد و 50 درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند ، را حسب مشخصات ذیل به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 ابنیه و  ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 576756/95  مورخ 31/03/95 از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع كل برآورد: 50.331.918.680 ريال (بر اساس فهارس بهاي سال 97 )

نوع مناقصه : مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ2.506.638.374 ريال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است .

 الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 18/12/97 تا پايان وقت اداري26/12/97((به استثنای پنج­شنبه و ایام تعطیل )

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد : تا پايان وقت اداري  ، مورخ 21/01/98

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ت)بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی : 24/01/98( حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت بازگشایی قیمت 60  امتیاز می باشد )

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها 26/01/98، ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/5.000.000 ريال براي خريد اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به حساب جاري شبا 780100004001036904005068 IR با شناسه واریز 367036974285120158877436912066 نزد بانک مرکزی بنام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد.  (تلفن تماس : 5-56790051-021)