تکمیل مدرسه شماره 6 بابت ساختمان اصلی ، سرایداری ، نگهبانی ، بوفه ، سرویس بهداشتی ،آبخوری ، محوطه سازی و دیوار پیرامونی

تجدید آگهي مناقصه عمومي

شماره 1-12

       شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد نسبت به تکمیل مدرسه شماره 6 بابت ساختمان اصلی ، سرایداری ، نگهبانی ، بوفه ، سرویس بهداشتی ،آبخوری ، محوطه سازی و دیوار پیرامونی واقع در فاز 6 شهر جدید پرند بر اساس بخش‌نامه سرجمع (به صورت مقطوع)  و در قبال 30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند ، را حسب مشخصات ذيل به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 ابنيه و  ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 576756/95  مورخ 31/03/95 از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع کل برآورد : 26.512.448.880 ریال (براساس فهارس بهای سال 97 )

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ 1.325.622.444ريال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است .

 

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 18/12/97 تا پايان وقت اداري22/12/97(

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها : تا  پایان وقت اداری مورخ 17/01/98

پ) محل تحويل اسناد : دبير خانه شركت عمران شهر جديد پرند( به آدرس فوق الاشاره)  

پ) تاريخ بازگشايي پيشنهادها18/01/98 ساعت10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -5.000.000 ريال براي خريد اسناد مناقصه به حساب جاري شبا 780100004001036904005068 IR با شناسه واریز 367036974285120158877436912066 نزد بانک مرکزی بنام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 5-56790051-021)