قوانین شهرسازی

رعایت کلیه قوانین و آئین نامه هایی که به نوعی با ضوابط ساخت و ساز در شهر پرند مرتبط مرتبط می باشند از سوی مدیریت شهری ضروری بوده و ضوابط این طرح با رعایت مفاد قوانین مذکور لازم الاجرا می باشد . از اینرو اجرای ضوابطی که مفاد مواد قانونی و مصوباتی از جمله قوانین و تصویب نامه های زیر را رعایت ننماید عملی نخواهدبود.

الف- اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید مصوب 68/10/14 .
ب- ضوابط مکان یابی شهرهای جدید مصوب 68/10/25 شورایعالی شهرسازی.
ج- قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 80/10/16 مجلس شورای اسلامی.
د- ماده 14 قانونی زمین شهری.
هـ - آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار ، مسیل ها ، مرداب ها ، برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی ، آبیاری و زهکشی مصوب هیئت وزیران مورخ 1379/08/11 و اصلاحیه مورخ 82/12/13 .
و- ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله گاز مصوب 1350/03/31 که طی بخشنامه مورخ 1365/07/09 کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی ابلاغ گردیده است.
ز- قوانین و تصویب نامه های مربوط به حریم خطوط هوایی شبکه های توزیع برق.
ح- ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی مصوب مورخ 68/03/08 و اصلاحیه های بعدی آن.
ت- ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و مراکز خدماتی ( تصویب نامه شماره 64677) مورخ 78/12/26 هیئت وزیران و اصلاحیه های بعدی آن.
ی- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74/04/31 و اصلاحیه های بعدی آن.
ک- قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک مصوب 84/10/28 .
ل- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 87/03/02 .
م- مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری.
ن- سایر ضوابط و. مقررات و مصوبات قانونی ملاک عمل مرتبط با فعالیت های توسعه و عمران شهری.