مناقصه عمومي شماره 1-6

     شرکت عمران شهر جدید پرند به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری فضای سبز فازهای 5 و 6 شهر جدید پرند را با مشخصات ذيل به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي صلاحیت فنی و اجرایی از سازمان کار و امور اجتماعی یا از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مرتبط با موضوع و همچنین ظرفیت آزاد مي‌باشند، ، واگذار نماید:

جمع كل برآورد خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری : 14.840.911.000 ريال

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ-/ 742.045.550 ريال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است .

-) مهلت فروش اسناد از تاريخ 06/06/95 تا پايان وقت اداري 10/06/95

-) آخرين مهلت تحويل اسناد  : تا ساعت 15 ، مورخ 23/06/95

-) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها :24/06/95  ، ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/700.000 ريال براي خريد اسناد مناقصه، به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ،، مراجعه نماييد.(تلفن تماس : 8-56790035-021)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت)، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه - مزايده ،  بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.