تجديدآگهي مناقصه عمومي شماره 2-6

            شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، نسبت به تجديد آگهي مناقصه شماره ( 1-5) ، پروژه تكميل  يك باب مسجد را بر اساس بخشنامه سرجمع (به صورت مقطوع)  و در قبال  30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند ، حسب مشخصات ذيل را به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 ابنيه و  ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 30593/94 مورخ 05/03/94 از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

 

کد مسجد

فاز

عنوان

متراژ ( مترمربع)

مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال 95 ( ريال )

جمع كل مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال  95 ( ريال )

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال )

مدت قرارداد

مسجد شماره 15

فاز6

تكميل ساختمان اصلي

69/751

8.202.298.913

9.687.521.268

484.377.000

6ماه

محوطه سازی ( ديوارپيراموني ، محوطه ، تاسيسات برق و مكانيكي )

81/2661

1.485.222.355

 

 

 

 

 

 

 

مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه ، قابل تمدید تا سه ماه دیگر .

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ13/06/95  تا پايان وقت اداري 17/06/95 

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها : تا ساعت 15 مورخ 31/06/95

پ) محل تحويل اسناد : دبير خانه شركت عمران شهر جديد پرند( به آدرس فوق الاشاره)  

پ) تاريخ بازگشايي پيشنهادها : 03/07/95 ، ساعت10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/700.000 ريال براي خريد اسناد مناقصه مسجد فوق به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت )، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه - مزايده ،  بر عهده برنده مناقصه می‌باشد