آگهي مناقصه عمومي شماره 2-7

شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، ، نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه ، رفت و روب معابر شهري  را با مشخصات ذيل به پيمانكاران واجدِ شرايط كه توانایی اجرای کار و تاييديه از وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه موضوع مناقصه را دارا مي‌باشند ، واگذار نماید:

عنوان

مساحت تقريبي       ( مترمربع)

مبلغ كل برآورد

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال )

مدت قرارداد

نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه ، رفت و روب معابر شهري درسطح شمال فازهاي 3 ، 4 ، 5 و 6

1.600.000

8.912.483.269

445.624.170

12ماه

نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه ، رفت و روب معابر شهري درسطح جنوب فازهاي 3 ، 4 ، 5 و 6

1.100.000

9.775.295.165

488.764.760

12ماه

 

 

نوع و تضمين شركت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق (در صورت شركت در مناقصه بيش از يك مورد ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است

مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه ، قابل تمدید تا سه ماه دیگر .

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ06/07/95  تا پايان وقت اداري 12/07/95  (به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل )

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها : تا ساعت 15 مورخ 26/07/95

پ) محل تحويل اسناد : دبير خانه شركت عمران شهر جديد پرند( به آدرس فوق الاشاره)  

پ) تاريخ بازگشايي پيشنهادها : 27/07/95 ، ساعت10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/500.000 ريال براي خريد هر كدام از اسناد مناقصه به صورت جداگانه به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت )، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه - مزايده ،  بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد.