مناقصه عمومي(همراه با ارزيابي كيفي) شماره 4- 7

     شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، پروژه‌ها با مشخصات جدول ذيل را  در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند ، به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه مورد نظر و  ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 30593/94 مورخ 05/03/94  از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

عنوان پروژه

فاز

مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي 95 ( ريال )

مبلغ تضمين شركت در مناقصه(ريال)

صلاحیت مورد نیاز

از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

مدت قرارداد

اجراي مرحله اول آماده‌سازي معابر عمومي و شبكه  جمع‌آوري آب‌هاي سطحي

جنوب فاز 4

45.723.641.324

2.114.475.000

رتبه 5 راه و باند  و 5. ابنيه

10ماه

تكميل آماده‌سازي معابر عمومي و جمع‌آوري آب‌هاي سطحي

جنوب‌غربي فاز 5

82.165.386.818

2.843.308.000

رتبه 5 راه و باند و5 ابنيه

12ماه

 

 

 

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌اي (با ارزيابي كيفي)

نوع و تضمين شركت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است (در صورت شركت درهر مناقصه ، ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد)

مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه ، قابل تمدید تا سه ماه دیگر .

 الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 27/07/95  تا پايان وقت اداري 03/08/95 (به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل )

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد : تا ساعت 15 ، مورخ 19/08/95

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ت) تاريخ بازگشايي اسناد ارزيابي كيفي.22/08/95 ( حداقل امتياز ارزيابي كيفي جهت بازگشايي قيمت، 60 امتياز مي‌باشد).

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها 25/08/95 ، ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/700.000 ريال براي خريد اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه،هر كدام از پروژه‌هاي فوق به صورت جداگانه به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت)، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه - مزايده ،  بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد.