آدرس جديد سامانه مسكن مهر

سامانه مسكن مهر به آدرس جديد منتقل شد.

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد پرند سامانه مسکن مهر به آدرس http://mehr.mrud.ir/ تغییرپیدا کرده ومتقاضيان محترم مي توانند در آدرس جديد پيگير امور مرتبط با واحد خود باشند.