مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي ) شماره 1-12

     شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد پروژه  خريد و اجراي شبكه توزيع گاز ناحيه يك صنعتي پرند  ، در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند ، حسب مشخصات ذيل را به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 رشته نفت و گاز يا تاسيسات و تجهيزات  و ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 130439/94 مورخ 24/06/94  از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع كل برآورد15.828.321.445 ريال ( بر اساس فهرست بهاي اختصاصي 1395 وزارت نفت )  

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ 791.416.072 ريال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است .

 الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ.07/12/95 تا پايان وقت اداري.11/12/95

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد : تا ساعت 15:30 ، مورخ.23/12/95

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند ( به آدرس فوق‌الاشاره )

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها 24/12/95. ساعت 10 صبح ( اتاق جلسات )  

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/1.000.000 ريال براي خريد اسناد مناقصه ، به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت)، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه - مزايده ،  بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.