برنامه حركت قطار حومه اي (ريل باس) تهران - پرند در ارديبهشت و خرداد 96

ريل باس يا قطار حومه اي تهران - پرند در 22 نوبت رفت و برگشت پذيراي مسافران پرند به تهران و مسير برگشت مي باشد كه ماهانه يا بصورت فصلي برنامه ساعات حركت قطارها از طريق شركت راه آهن جمهوري اسلامي اعلام و در اختيار همشهريان عزيز قرار مي گيرد.

ايستگاه ها از تهران به ترتيب تپه سفيد - اسلامشهر - نسيم شهر - گلستان - نصير شهر - رباط كريم و پرند مي باشد.

اولين قطار از تهران به سمت پرند 3:45 دقيقه و از پرند به سمت تهران در ساعت 5:15 دقيقه مي باشد و ميانگين طول سفر يك ساعت مي باشد.