جلسه بررسی روند تحویل واحدهای شهرک آسمان در محل پروژه

سید علی اکبر طاهری مدیر عامل شرکت عمران  پرند، اسماعیل نسب عضو هیئت مدیره، نماینده اداره گاز و کارشناسان فنی شرکت عمران پرند از پروژه شهرک آسمان واقع در فاز ۶ بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند دراین بازدید که متقاضیان و ساکنان این شهرک نیز حضور داشتند مشکلات وموانع در خصوص خدمات رسانی به بخشهای باقیمانده شهرک آسمان مطرح گردید و طاهری با رهنمود های خود نسبت به رفع مشکلات، دستورات لازم را صادر فرمود و مقرر گردید همکاران فنی شرکت عمران پرند جهت هماهنگی و تسهیل در ارائه خدمات دستگاه های خدمات رسان به صورت مستمردر شهرک آسمان حضور یابند و روند ارائه خدمات آب، برق و گاز را از نزدیک بررسی نمایند .

همچنین با هماهنگی به عمل آمده با مدیر عامل شرکت کوزو مقرر گردید متقاضیانی که نامه تحویل کلید واحد خود را از شرکت عمران دریافت نموده اند، جهت تحویل واحد خود به دفتر شرکت کوزو در شهرک آسمان مراجعه نمایند.

شایان ذکر است ابنیه کلیه واحد های شهرک آسمان به پایان رسیده است ودر صورت اتمام کار دستگاههای خدمات رسان این واحد ها افتتاح و به متقاضیان تحویل خواهد شد